Máy laser loại mới 1390

Có máy laser loại mới của chúng tôi 130 × 90 cm, nó có độ chính xác cao hơn.