Một mình chúng ta có thể làm rất ít
bên nhau chúng tôi có thể làm rất nhiều