Chúng tôi rất thích làm việc với bạn như vậy thăm hoặc viết thư cho chúng tôi